Nevladina organizacija “ALDI akademija za liderstvo demokratiju i integraciju” realizuje projekat “Zakona o pravima deteta na Kosovu”. Projektom je predviđena posjeta 22 škola u tri opštine na Kosovu Prizren, Peć i Dragaš sa ciljem informisanja učenika, nastavnika i roditelja o pravima djeteta u okviru ZAKONA BR. 06/L–084 O ZAŠTITI DETETA.

NVO ALDI akademija za liderstvo demokratiju i integraciju je osnovana 2018 godine bavi se promocijom prava i obrazovanjem. Izvršni direktor organizacije je dr Zahir Arifovic.