Spitsli “Akat Ortomedica” shpall konkurs për:

Farmacist/te ose Mjek/Mjeke e përgjithshme (1)