Organizata joqeveritare “ALDI – Akademia për Lidership, Demokraci dhe Integrim” po implementon projektin “Ligji për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë”. Projekti parashikon një vizitë në 22 shkolla në tre komuna në Kosovë, Prizren, Pejë dhe Dragash, me qëllim të informimit të nxënësve, mësuesve dhe prindërve për të drejtat e fëmijës konmform LIGJIT NR. 06/L-084…