Brže vašem klijentu

Background Image

Radio “Romano Avazo”

U okviru “Durmish Aslano” postoje dva veoma značajna departamenta za promovisanje romske kulture, tradicije i jezika. Romsko pozorište Romano Teatro “Nexhip Menekshe” i radio na romskom jeziku “Romano Avazo”.
Radio “Romano Avazo” je formiran 2007 godine, ako informativna institucija na romskom jeziku. Radio emituje 24 časa emisije na romskom jeziku, raznovrsnog sadržaja koje tretiraju teme vezane za romsku zajednicu u Prizrenu i šire. RRA predstavlja važan mehanizam u očuvanju romskog jezika kao i snažnu polugu za uvrštenje romskog jezika u kao zvaničnog jezika. RRA je veza između relevantnih institucija na centralnom i lokalnom nivou i zajednice.

Tel. 044 776 456
Web:
www.radioromanoavazo.com
Facebook:
Radio “Romano-Avazo”
Adresa: Joni Prizren 200000

Durmish Aslano, tali piri ombrela,sila duy departamentya, kola siton but mahatno thay delikatno, vash promovipe e kulturako,tradiciyako thay Romano qhibyako, Romano Teatro “Nexhip Menekshe thay radio “Romano AVAZO”. Romano AVAZO, puterdilo ano bersh 2007, sar informiyuno institute thay korkorojangaripasko ani Romani qhib. RRA, trasnmetinla 24 orya emisiya ani romani qhib, thay treterinla debatune emisiye,avokipaski, lobiripaske thay afirkiyme vash o teme kolenca qalavgyola o romano komuniteti ano Prizreno thay ma buhlo. RRA konsideringyola sar mahatno mekanizmo vash garavipe e romane qhibyako thay isitov yek zoralo digaster vash te ovel ofisaluni qhib. RRA isitov purt mashkari relevantyune instutya kotar o centraluno thay lokalune niveli thay e komunitetesko. RRA sile piri web qham, prekal koalte informila 24 orya vash o nevipya kolenca qalagyola o romano thay na romano komuniteti, ani Kosova thay may buhlo.

Durmish Aslano, nën ombrellën e saj, ka edhe dy departamente te cilët janë shumë të rëndësishëm dhe delikat, për promovimin e kulturës, traditës dhe gjuhës Rome, Teatrin Rom Romano Teatro “Nexhip Menekshe” dhe Radion në gjuhën Rome, Radio “Romano Avazo”.. Radio “Romano Avazo”, është hapur në vitin 2007, si institut informues, e vetëdijesues në gjuhën rome. RRA, tramsneton 24 orë emision në gjuhën Rome, si dhe trajton emsione debatuese, avokuese, lobu dhe afirmuese për tëmat të cilët preken komuniteti rom në Prizren dhe më gjërë. RRA konsiderot si mekanizëm i rëndësishëm për mbrotjen e gjuhës rome dhe është një digaster fuqiplotë për zyrtarizimin e saj. RRA është si urëlidhëse mes intucioneve relevante, nivelit qëndor dhe lolal si dhe komunitetit. RRA ka web faqen me që informon në 24 orë për lajmet të cilët preket komuniteti rom dhe jo rom, në Kosovë dhe më gjërë.