KONKURS ZA TAJNIKA/ICE (SEKRETARA)
Naziv radnog mjesta: Tajnik/ica
Institucija: Opština Prizren
Odjel / Uprava: Uprava za obrazovanje
Vrsta pozicije: Javni službenik
Koeficijenat: 7
Broj pozicija: 9 (devet)
Zvanje supervizora: Direktor škole / Obrazovna institucija
Trajanje imenovanja: Na neodređeno vrijeme

Konkurs ostaje otvoren 8 kalendarskih dana, pravo na prijave počinje od dana 05.08.2021 do 12.08.2021, što se smatra zadnjim danom zatvaranja konkursa. Prijave predane nakon isteka roka neće biti prihvaćene, a neispravne prijave će biti odbijene.

Više na: LINK