Brže vašem klijentu

Background Image

Dr Refik Šaćiri patolog – Evidentan je porast malignih oboljenja na Kosovu

Razgovor sa uspješnima – Dr Refik Šaćiri patolog

  • Molimo vas da nam se predstavite. Koliko vam je vremena bilo potrebno da dođete do nivoa stručnosti na kome ste danas?

Radim kao specijalista patološke anatomije (patologije), više od 20 godina.

Medicinski fakultet u trajanju od 5 godina i specijalizaciju u trajanju od 4 godina završio sam u Beogradu, i još godinu dana sam proveo na specijalističkim usavršavanjima, dakle potrebno mi je bilo desetak godina da dostignem ovaj nivo i naravno ne mislim tu da stanem. Patologija je veoma odgovorna i zahtevna nauka i postoji potreba da se prate savremeni tokovi.

  • Kako pratite savremena kretanja u oblasti vaše specijalnosti?

Savremene tokove patologije pratim odlaskom na seminare, kongrese i odlaskom u velike centre na nekoliko meseci. Poslednji put sam bio prošle godine na institutu za patologiju u Beogradu gde sam usavršavao savremenu dijagnostiku putem imunohistologijskih obrada materijala. Tamo sam proveo tri meseca i dobio certifikat o uspešnom usavršavanju. Pre toga sam bio u Ljubljani 2 meseca i 3 meseca na Trakijskom univerzitetu u Turskoj.

  • Možete li nam pojasniti šta patolozi konkretno radite?

Patologija je nauka o bolesti i u okviru nje rade se nekoliko metode:

  • Autopsije (obdukcije), gde se utvrđuje uzrok smrti i mehanizam umiranja, ovo se radi na institutu ili u bolnici.
  • Biopsije (gde se vrši dijagnostika na tkivnom uzorku ili na organima), pri čemu se posebnom obradom materijala prave preparati i onda patolog mikroskopom postavlja konačnu dijagnozu.
  • Citologogije (gde se vrši dijagnostika ćelija dobijenih iz tkivnih tečnosti ili direktno sa tkivnih površina i postavlja dijagnoza). Ovde spada i Papanicolau test.
  • Kako ocjenjujete Zdravstveni sistem Kosova, kakav je odnos države prema privatnoj zdravstvenoj praksi?

Što se zdravstvenog sistema tiče, nažalost još uvek ne postoji zakon o socijalnom i zdravstvenom osiguranju. Ovakvo stanje ne ide u prilog privatnoj praksi jer su države ustanove u privilegovanom položaju.

  • Dali na Kosovu postoji dovoljan broj specijalizovanih ustanova iz vaše oblasti?

Poželjno bi bilo da svaka veća bolnica ima svoju patološku službu, nažalost to za sada nije slučaj. Do pre par godina patologiju je radio samo institut u Prištini i moja laboratorija u Prizrenu. Nadam se da će se to brzo promeniti jer ima dovoljno specijalizanata na fakultetu.

  • Postoji li, na osnovu vašeg iskustva,  povećan broj oboljelih od malignih oboljenja nakon rata na Kosovu?

Po mom iskustvu na Kosovu je evidentan porast malignih oboljenja i što je još lošije spuštena je starosna granica oboljevanje, tako da imamo pojavu karcinoma kod mlađe populacije. Dali je tome uzrok rat ili bolja dijagnostika je predmet ozbiljne naučne studije.