Brže vašem klijentu

Background Image

Razgovor o notarskoj službi – Bilgaip Maznikar

Bilgaip Maznikar rođen 27.04. 1962. godine u selo Brod SO Dragaš, živi i radi u Prizrenu, oženjen,  otac troje djece.
Magistar pravnih nauka,  položen pravosudni, sudski, i notarski ispit.
Radni staž 30. godina  na  pravnim poslovima (na privrednim ,  upravno- pravnim ,  sudskim – advokatskim i  notarskim  poslovima). Od juna  mjeseca 2012.  godine,  notar ,  sa sjedištem kancelarije  u Prizrenu ul. Bujar Godeni br. 1. 

Predavač na pravnom fakultetu Kolegji biznisi – Prizren  grupa na bosanskom jeziku , predmet porodično i nasledno pravo.   

BI: Šta je notarstvo 

Notarstvo, odnosno notarska služba je javna služba osnovana na Kosovu, Zakonom o javnom beležnistvu br. 03/L-010 od 17.10.2008. godine, a koja je počela da funkcioniše od 02. 05.2012. godine, kada je licencirano i otvoreno 39. NOTARSKIH KANCELARIJA. Dok danas na Kosovu ima 74  Notarskih kancelarije, tako da su  danas  skoro sve opštine na Kosovu pokrivene notarskim kancelarijama. Opština Prizren trenutno ima otvorenih šest notarskih kancelarija.  

Notarske usluge pružaju se od strane notara-belježnika.   

Treba istači da se na Kosovu  kod nas koristi termin notar  (koji je internacionalni)  i  ako se u našem  zakonu koristi i termin  belježnik.  Mi  ćemo u ovom intervju koristiti termin notar.  

Notari su javni zvaničnici  – diplomirani pravnici imenovani i licencirani za pružanje usluga od strane Ministra za pravdu, uz ispunjavanje vrlo strogih uslova (počev od pohađanja nastave notarstva,  radnog iskustva,  položen notarski ispit, izbora za notara,  i izbor  kancelarije).   

  • Notar je nosilac javne službe na koga je prenesena državna vlast, on je nezavistan i vrši svoju djelatnost sa elementima državnog suvereniteta na način slobodnog zanimanja. 
  • Funkcionalno se notar može svrstati područje vanparničnog sudstva-  sudije ili preventivnog pravosuđa.
  • Notar je nepristrasan savjetnik svih učesnika u postupku notarske obrade isprave. 
  • Notar je iz oblasti profesionalnog prava podvrgnut nadzoru državnih organa, tako da notar, ima materijalnu krivičnu i disciplinsku odgovornost.
  • Notar se brine za pravnu sigurnost , sprečava moguće eventualne sporove,  i stoga u svojoj oblasti garantuje zaštitu prava  stranaka, kao deo djelotvornog i funkcionalnog pravosuđa. 
  • Notar za izvršene svoje usluge naplaćuje nakandu u skladu sa Uredbom-Tarifom koju utvrđuje i donosi ministar pravde.  

Notari imaju svoje organe: 

-Notarska Komora je pravni subjekt javnog karaktera koja ima svoje organe i to :-skupštinu, predsjednika notarske komore, pod predsjednika i predsjedništvo notarske komore ,
-arbitražno disciplinsko veće,
–komitet za reviziju i druge komisije.
  

BI: Koji su razlozi a uvođenja notarske službe na Kosovu ?  

Dosadašnje obrazovanje pravnika, praksa i cjelokupno pružanje pravnih usluga uglavnom se temeljilo na sticanju  vještina potrebnih za rješavanje sporova, međutim tekući proces tranzicije i reforma pravosudnog sistema zahtijevaju usluge pravnika profesionalnog znanja koji će spriječiti postojanje eventualnih sporova, a to je  upravo notarstvo.
Razlozi za uvođenje notarstva kako u Svetu, Evropi i kod nas su: pravna sigurnost građana, rasterećenje pravosuđa,  efikasnost i ekonomičnost.   

BI: Sta obuhvata ju notarske usluge odnosno ko je su nadilaženosti notara ?   

Notarske usluge obuhvataju javne usluge koji su do sada vršene od strane sudova i državnih organa, koji su dati  notarima sa ciljem da građaninu te usluge budu bliže i efikasnije. 
Notari uglavnom obavljaju sledeće usluge:  

1.  Usluge iz oblasti imovinskopravnih odnosa 
Notar savjetuje, i  po volji stranaka u skladu sa Zakonom, sastavlja i ovjerava: ugovore  o kupoprodaji, poklonu, ugovore o doživotnom izdržavanju,  razmeni , diobi  suvlasničke imovine zakupu, hipoteci, zalozi, službenosti i  druge ugovore).  

2. Usluge iz oblasti porodičnog, naslednog prava
Notar pomaže i asistira u rješavanju vanparničnih stvari to građanske, porodične, nasledne i ostale pravne stvari :
– vodi – sprovodi – ostavinski postupak posle smrti ostavioca,
– sastavlja i ovjerava ugovore vezane za nasljeđivanje kao sto su ( ugovor o raspodjeli imovine za života),
-bračne ugovore u vezi bracnog rezima i raspodele imovine među bracnim drugovima,
-sastavlja testamente,
-otvara i proglasava testamente.  

3. Usluge iz oblasti privrede i biznisa  

Notar savjetuje privrednike biznismene u sastavljanju različitih akata, opštih ugovora iz oblasti radnih odnosa, poslovanja i učestvovanje na sastancima organa upravljanja kompanija, potvrđivanje određenih činjenica, potvrđivanje potpisa,  odluka kompanije  itd.  

4. Ostale usluge 

Notar pruža i usluge iz oblasti: potvrđivanja raznih činjenica, ovjera fotokopija dokumenta, sastavljanje  i izdavanja potvrde da je lice u ćivotu radi ostvarivanja prava na penziju, sastavlja i ovjerava  razna  punomoćja kao i  punomoćja  vezana za zastupanja u prometu nekretnina upravljanje automobilom, saglasnosti roditelja za putovanje njihove maloletne djece sa trećim licima , razne vrste izjava i izjave pod zakletvom itd.  

Notar obavlja i poslove sudskog depozita čuvanje testamenta vrednosnih stvari i hartija od vrijednosti.   

BI: Značaj i pravna snaga  notarskih akata.  

Bitno je istaći da  notarski akt koga notar sastavlja  u notarskoj formi ima karakter autentičnosti i izvrsnosti sto do sada nije bio slučaj,  primjera radi jedan ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, hipoteci  o  zakupu,  koji sastavlja i ovjerava notar  u skladu sa odredbama Zakona o javnom beležnistvu ,  ima karakter autentičnosti i izvrsne isprave sto znaci da  u slučaju ne izvršenja obaveza ugovorenih strana iz ugovora,  ugovor, može biti direktno predmet izvršenja kod nadležnih organa-privatnih izvršitelja  sudova, sto do sada nije bio slušaj.   

BI: Kako funkcioniše notarska služba na Kosovo?   

Notarska služba kod na Kosovu  počela sa radom od  02.05. 2012. godine, otvaranjem prvih notarskih kancelarija. Sve do 31.12.2012. godine, notarska služba  je svoju funkciju obavljala  paralelno sa Sudom.
Stupanjem na snagu Zakona o Sudovima na Kosovu, od  01.01. 2013. godine, kojim su kao sto vam je poznato izvršne reforme u pravosuđu u skladu sa evropskim standardima (formiranjem osnovnih sudova i apelacionog suda ), nadležnosti notara su postale ekskluzivne i isključive, sto praktično znači da sada samo notari pružaju pravne usluge  koje je sud do stupanja na snagu Zakona o sudovima pružao.   

BI: Kako je u gradu Prizrenu organizovana Notarska služba  

U  Opštini – Prizren,  danas  funkcioniše  šest notarskih kancelarija koji  svoje poslove obavljaju vrlo stručno i  kvalitetno  u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima Republike Kosova. Treba istaći da među  notarima a posebno u  Prizrenu na teritoriji Kosova,  postoji izuzetna , korektna i  profesionalna  saradnja, sve u cilju obavljanja efikasnije  djelatnosti notara u skladu sa Zakonima.   

BI: Postoji li direktna komunikacija sa drugim pravnim službama u hijerarhiji organizovanja  državnog sistema?   

Da,  postoji  saradnja i  komunikacija sa ostalim državnim organima,  sudovima, policijom tužilaštvom,  Direktorjatom  za katastar i  ostalim državnim organima.  

U notarstvu ne postoji hijerarhija notara,  notari su samostalni,  nezavisni, nepristrasni, stručni  koji imaju  individualnu  krivičnu, materijalnu, i disciplinsku odgovornosti.  

Treba istaći  da je  od  strane  Ministarstva pravde Kosova, i  Notarske komore Kosova u skladu sa međunarodnim standardima, pokrenuta je  inicijativa   digitalizacije   notarskih poslova,   čime  će se  umnogome olakšati  rad notara , pojačati   pravna sigurnost građana,   notarske usluge prema građanima ce biti  azurnije ,  efikasnije, sigurnije i kvalitetnije. Postupak digitalizacije notarstva na Kosovu   je u toku.   

Notarska Komora Kosova zajedno sa Ministarstvom pravde i ostalim državnim  organima treba pojačati aktivnosti u vezi ubrzanja   procesa digitalizacije notarskih  poslova.   

BI: Kako građani  mogu znati gdje i  kome da se obrate po pitanju  pravnih usluga postoji li web sajtovi sa takvim uputstvima   

Građani mogu   preko  web sajt   Notarska komora Kosova,  na kome postoji  lista  svih  notara na Kosovu,  sa adresama, brojevima,  telefona i ostalih podataka  preko  kojih  građani  mogu komunicirati sa notarima i nadležnim organima Notarske Komore.
Takođe se  putem web sajta Notarske Komore Kosova,  građani  se  mogu informisati   u vezi sa    nadležnostima Notara,   na  njihova prava, propise koje notari primjenjuju  u svom radu  i ostale ostale javne informacije vezane za notarstvo.
 

BI: Ko određuje  cijene usluga notara i da li su one ujednačene?   

Cijene za usluge  notara određene su Administrativnim uputstvima tarifom  br. 02/2012, koju donosi Ministar Pravde .  

Na osnovu navedenog uputstva tarife  svaki notar je dužan da primjeni cijene utvrđene navedenim uputstvom tarifom  i da strankama nakon izvršene usluge izdaje fiskalne kupone i  račune,  treba istaći  da  nepoštivanje  notarske tarifa  jeste  jedan od težih  disciplinskih  prekršaja notara za koju notar može disciplinski da odgovora. 

Veoma je  bitno je istaći  da  je  u   Skupštini Republike   Kosova,  u  proceduri  donošenje   novih  Zakona  beležnistvu,  Zakona o nasljeđivanju, Zakona o vanparničnom postupku  Kosova, kojima će se  pojačati   – precizirati  nadležnost i  odgovornost  javnih beležnika  pogotovu u  oblasti nasleđa, garantovanje prava  vezi sa ravnopravnošću   prava žena u oblasti imovinsko pravnih odnosa . U ovom pravcu postoji  izuzetna  aktivnost nadležnih organa notarske komore  i samih notara i ostalih organa, u vezi sa davanjem sugestija  predloga – amandmana  na predložene nacrte navedenih zakona sa ciljem   donošenja   Zakona u skladu sa Ustavom i   evropskim standardima utvrđenih  međunarodnim propisima.
Nakon  usvajanja i stupanja na snagu novog zakona o beležnistvu očekuje se  organizovanje,    polaganje  notarskog   ispita,  kao i   prijem  novih mladih notara  po  Opštinama Kosova u skladu sa novim Zakonom. 
Stupanjem na snagu novog  Zakona o beležnistvu  biće  prilika za pravnike iz naše zajednice da uz ispunjavanja određenih zakonskih uslova postanu notari. 
  

BI: Koji su  dosadašnji rezultati i  efekti rada  notarske  službe na Kosovu u ostvarivanju imovinsko pravnih odnosa građana?  

Rezultati i efekti rada notarskih službi na Kosovu su  vidni I izuzetno dobri ,  jer  su   uvođenjem notarske službe : 

-smanjeni  imovinski  sporovi građana po  sudovima,  

– sudovi su rasterećeni ,  

– obezbjeđena je veća pravna sigurnost građana, 

– kvalitetnije su  pravne usluge,  

– omogućeno zakonito ostvarivanje  prava  građana na svojinu , pogotovo  pravo na ravnopravnost  žena u postupku sticanja – otuđivanja prava svojine na nepokretnim stvarima prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ,  poklonu ,  kao i  u  ostvarivanja prava  zena  na nasleđe i ostalih imovinskih prava.  

Notari su obavezni  da  prilikom zaključivanja ugovora o prijenosu imovine  ( prodaja, kupovina, poklon hipoteka i ostalo) ukoliko se radi o imovini stučenoj za vreme bračne zajednice   da tiraže  saglasnost bračnog druga ugovarača.   

Na kraju mogu Vam slobodno  reci da notarska služba na Kosovu kao relativno mlada služba,  funkcioniše izuzetno dobro, a sto dokazuje i  posjeta komisije Međunarodne unije notara na Kosovu,  koja je izuzetno visokom ocjenom ocijenila dosadašnji rad notara na Kosovu, i time dala zeleno svijetlo Notarskoj komori Kosova  za učlanjenje u Međunarodnu uniju notara, tako da  je danas Notarska komora Kosova član međunarodne unije notara sto znaci da je Notarska Komora Kosova međunarodno  priznata  i ima svoje  zakonite predstavnike u međunarodnoj uniji notara.  

Notarska komora Kosova : ahttps://biznisinfo.net/notarska-komora-republike-kosova/